HistoriaSegerstad är en för Falbygden typisk klungby där bebyggelsen inte splittrats helt trots flera skiftesreformer. Gårdarna i byn låg i en klunga kring en ursprungligen obebyggd yta (bytån). Under 1700-talet började man utnyttja bytån till kalvhagar, kålgårdar och backstugor.Med tiden upptogs bytån av ett myller av hus och gator genom vilka boskapen leddes till och från fägatan och vidare till betesmarkerna utanför byns odlingsmark, upp på Segerstadsfalan. Att trafiken dit var livlig syns på huvuddrevens storlek. De nu skogsbeklädda höjderna ovanför Segerstad var öppet landskap som odlades in till 1800-talets slut. Längs betesmarkerna, i det som nu är skog finns rester av bebyggelse och åkerbruk.

Segerstad fr.v: 1600-tal, 1700-tal och 1800-tal

Lars i körkelia

Smeannes

Smeannes

Pera-Peras

Soldattorp vid dreven